Neden Güney Adana


Kalkınma Bakanlığı tarafından yayımlanan İllerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması (SEGE) çalışmasında Adana, Türkiye’nin nüfusu en yüksek altıncı ili olmasına karşın sosyo-ekonomik gelişmişlik sıralamasında 16. sırada yer almıştır. Raporda, bu durumun ortaya çıkışında, bölgenin ülkenin doğu ve güney doğusundan yoğun şekilde göç almasının etkili olduğu belirtilmiştir. Adana; sanayi altyapısı ve mali göstergeleri itibarıyla önemli bir gelişme merkezi olmakla birlikte, sosyal göstergelerde iyi bir performans sergileyememektedir. Yüksek doğurganlık hızı ve genç bağımlı nüfus oranı, yüksek işsizlik ve düşük eğitim göstergeleri birlikte değerlendirildiğinde, Adana’nın sıralamasını düşüren en büyük etkenlerin sosyal alanda yoğunlaştığı görülmektedir. Kentin gelişmişliği coğrafi olarak değerlendirildiğinde ise; bahsedilen negatif görünümün daha çok Güney Adana bölgesinden kaynaklandığı fark edilmektedir. Seyhan ve Yüreğir ilçelerinin E-5 karayolu altında kalan Güney Adana bölgesi, 66 mahallede yaşayan yaklaşık 465.000 nüfusu barındırmaktadır. Türkiye’deki 38 ilden daha büyük bir nüfusa sahip olan bu bölgenin sosyal ve ekonomik olarak gelişmesi Adana’nın kalkınmasını doğrudan etkilerken, Türkiye’nin güneyindeki büyüme odağı olarak Adana, Türkiye’nin topyekûn kalkınmasına önemli katkı sağlayacaktır.

Güney Adana Kalkınma Programı, yoğun göç alarak oluşmuş Güney Adana bölgesinin; sosyal, ekonomik ve kültürel kalkınmasını sağlamayı amaçlamaktadır. Hazırlık ve yürütme süreçleri Adana Valiliği tarafından koordine edilen programda; İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliği, İl Halk Sağlığı Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü, Çukurova Kalkınma Ajansı, Çukurova Üniversitesi, İl Müftülüğü, Türkiye İş Kurumu, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ve KOSGEB’den oluşan 13 yürütücü kurum görev almaktadır. Program kapsamında 1 Mart 2017 tarihinde yürütücü kurumların amirlerinin yer aldığı ve programın yürütülmesinden sorumlu olan Yürütme Kurulu oluşturulmuştur. 17 Mart 2017 tarihinde ise program kapsamında projelerin tasarlanması ve yazılmasından sorumlu olan Proje Ekibi oluşturulmuştur.

Proje ekibi tarafından, Güney Adana bölgesinin sosyal ve ekonomik gelişiminin sağlanması amacıyla hazırlanan projelere rehberlik edecek Güney Adana Eylem Planı oluşturulmuştur. Hazırlanan eylem planı eğitim, sağlık, sosyal hizmetler, yoksulluk/işsizlik, gençlik ve spor, güvenlik, sosyal uyum, kentsel yaşam koşulları olmak üzere 8 ana bölümde ve 21 öncelik alanında 44 alt eylemi içermektedir. Eğitim ekseninde “okula devamsızlık oranının azaltılması, temel eğitim göstergelerinin iyileştirilmesi, öğrencilerin akademik başarısının arttırılması, eğitim altyapısının güçlendirilmesi, öğretmenlerin güçlendirilmesi”; sağlık ekseninde “sağlıklı yaşamın desteklenmesi, sağlık alanındaki fiziki altyapının güçlendirilmesi”; sosyal hizmetler ekseninde “toplumun kırılgan kesimlerinin refah seviyesinin yükseltilmesi, engellilerin kişisel gelişiminin ve sosyal hayata adaptasyonlarının güçlendirilmesi” öncelikleri belirlenmiştir. Ek olarak, yoksulluk/işsizlik ekseninde “girişimciliğin desteklenmesi, işsizliğin azaltılması”;güvenlik ekseninde “su kanallarındaki can kayıplarının önlenmesi, madde bağımlılığı ile mücadele, çocuk işçiliğinin engellenmesi, şiddet olaylarının azaltılması, suç oranlarının azaltılması”; gençlik ve spor ekseninde “gençlerin gelişimlerinin desteklenmesi”; sosyal uyum ekseninde “sosyal uyumun sağlanması, kadının toplumsal hayattaki konumunun güçlendirilmesi, ailelerin güçlendirilmesi” ve kentsel yaşam koşulları ekseninde “yaşam kalitesinin iyileştirilmesi” öncelikleri belirlenmiştir.

Bu çerçevede, Güney Adana’ya yönelik olarak eş zamanlı uygulamaya geçecek ve güçlü bir ortaklık yapısına sahip 39 alt projeden oluşan bir çatı program geliştirilmiştir. Proje fikirleri geliştirilirken Güney Adana’daki temel sorunlar ve ihtiyaçlar tespit edilmiştir. Okur-yazarlığın artırılması, mesleki eğitimin istihdama dönüştürülmesi, sağlıklı yaşam bilincinin oluşturulması, uyuşturucu madde kullanımıyla mücadele, girişimciliğin desteklenmesi ve kadınların sosyo-ekonomik olarak güçlendirilmesi gibi birçok farklı alana dokunan projeler geliştirilerek tespit edilen sorunlara etkili çözümlerle müdahale edilmesi amaçlanmaktadır. Projeler bir yandan yürütücü kurumların öz kaynaklarını kullanacak şekilde kurgulanırken, bir yandan da SODES ve Cazibe Merkezlerini Destekleme Programları gibi çeşitli fon kaynaklarını değerlendirmeye yönelik esnek bir yapıda olgunlaştırılmaktadır. 43 adet alt projede yer alan faaliyetler, düzenlenecek protokoller yoluyla kentteki sanayi ve ticaret odaları, büyükşehir ve ilçe belediyeleri gibi kentin diğer önemli aktörlerinin de katılımıyla yürütülecektir.

Hazırlanan alt projeler, Temmuz 2017 ile Ağustos 2018 tarihleri arasında hayata geçirilecektir. Güney Adana Kalkınma Programının uygulama aşaması, Adana Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından geliştirilen Yaşama Kulaç At projesi ile 10 Temmuz 2017 tarihinde başlamıştır. Adana’daki su kanallarında yaşanan boğulma vakalarının azaltılması amacıyla hazırlanan projede Güney Adana’da yaşayan çocuklara yüzme eğitimi verilmekte ve eğitimlerin ardından müsabakalar düzenlenmektedir.

Türkiye’nin uzun vadeli kalkınma amacı, milletin temel değerlerini ve beklentilerini esas alarak gerçekleştirilecek yapısal dönüşümlerle ülkemizin uluslararası konumunu yükseltmek ve halkın refahını artırmaktır. Bu çerçevede, 2023 yılında dünyanın 10 büyük ekonomisinden biri olmak, kişi başına geliri 25 bin dolara yükseltmek, ihracatı 500 milyar dolara çıkartmak gibi ekonomik hedefler belirlenmiştir. Bunların yanı sıra sürdürülebilir ve insani kalkınma yaklaşımı doğrultusunda yüksek insani gelişme seviyesine çıkmak, daha adil bir gelir dağılımı sağlamak hedeflenmektedir.

10. Kalkınma Planı ve Çukurova Bölge Planı’nda belirtilen ulusal ve bölgesel hedefler doğrultusunda, Adana’nın görece geri kalmış sosyal göstergelerini bölge ve Türkiye ortalamalarına yükseltmeyi hedefleyen Güney Adana Kalkınma Programı bir yerel kalkınma hareketi olarak güçlü ortaklık yapısı ile tüm Türkiye’ye örnek olacak bir model programdır.